Thực hiện chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 gây ra đối với khu vực trường học, Trường tiểu học Khánh Thành đã triển khai công tác tuyên truyền những việc nhà trường và học sinh cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 gây ra cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn đơn vị.

Cô Nguyễn Thị Bảo Yến - nhân viên y tế - thực hiện buổi tuyên truyền