Thực hiện chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 gây ra đối với khu vực trường học, Trường tiểu học Khánh Thành đã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn đơn vị.

 

Cô Nguyễn Thị Bảo Yến - nhân viên y tế- tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn đơn vị.