KẾ HOẠCH
Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030
KH cuộc vận động toàn dan rèn luyện theo gương bác Hồ.signed.signed.pdf